نویسنده = �������� ������������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تطبیق رَدا در ادبیات یارسان با رَتا (راتا) در آیین زرتشتی

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-28

10.22059/jrm.2013.50174

سعید امامی؛ علی نظر نظری تاویرانی