نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. امامت از دیدگاه اسماعیلیه و زیدیه

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 131-146

10.22059/jrm.2013.51111

محسن پرویش؛ عبدالرفیع رحیمی