نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه انگارۀ دین در نظام فلسفی هگل

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 221-241

10.22059/jrm.2013.51115

محمدهادی فاضلی؛ محمدرضا بیات