نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. فرآیند آگاهی متعالی در مکتب یوگا و آئین ذن

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 316-295

10.22059/jrm.2021.309638.630111

علیرضا خواجه گیر؛ سوسن ایزدی دستنایی؛ علیرضا فهیم