نویسنده = محمد علی رستمیان
تعداد مقالات: 1
1. اسم کریم در عرفان اسلامی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-146

سعید ملک محمد؛ محمد علی رستمیان