نویسنده = ���� ���������� ������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. عقلانیت و معنویت: مبانی و اهداف

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 269-288

10.22059/jrm.2016.58710

ابراهیم نوری؛ حامد آل یمین؛ عبد الحمید آل یمین