نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. شمایل نگاریِ دینی در هنر بودایی (شمایل شناسی اَوَلوکیتشوره)

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-43

10.22059/jrm.2019.254565.629768

سجاد دهقانزاده؛ معصومه آقانژاد؛ حسن نامیان