نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. میثاق در قرآن و عهد جدید

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 203-227

10.22059/jrm.2019.268763.629839

محمد پوراحمد؛ خلیل حکیمی فر