نویسنده = �������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نحوه و غایت عروج نفس در فلسفۀ فلوطین

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 478-459

10.22059/jrm.2021.308956.630107

سارا منوچهری مقدم؛ محمدرضا ریخته گران