جستاری درباره ی دو واژه ی سکولاریسم و لائیسیته و برابر نهادهای فارسی و عربی این دو

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان،دانشیار

2 دانشگاه اصفهان،دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

انقلاب فرانسه، زمینه‌ی پیدایش دیدگاه‌ها و مفهومهایی چون لائیسیته و سکولاریسم بود. اگر چه بسیاری در ایران و جهان عرب، این دو پدیده را یکی می‌انگارند، اما با توجه به بنیادها، هدفها و ریشه‌ی واژگانی لائیسیته و سکولاریسم می‌باید میان این دو مفهوم تمایز افکند.
استفاده‌ی ابزاری حزبهای مارکسیستی، سوسیالستی، لیبرال و جز اینها، باعث کژفهمی و همسان شماری این دو پدیده شده است.
لائیسیته، جدایی دین از دولت است نه از سیاست؛ دولتی که به حکومت یا قدرت اجرایی محدود نمی‌شود. حوزه‌ی لائیسیته کشورهای کاتولیک است اما سکولاریسم، ویژگی کشورهای پروتستان به شمار می‌رود.
بیشتر نظریه‌پردازان و نویسندگان ایرانی و عرب، منطق و فرایند لائیسیته و سکولاریسم را به درستی درنیافته، آنها را با مقوله‌های دیگری هم چون دموکراسی آمیخته‌اند.
آن چه درپی می‌آید چشم‌اندازی است به تاریخچه، ‌ریشه‌های لاتین و برابر نهاده‌های فارسی و عربی لائیسیته و سکولاریسم.

کلیدواژه‌ها