دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 11-142 (بهار و تابستان) 
براق بابا صوفی ناشناخته

صفحه 73-83

سحر کاوندی؛ عباس احمدوند؛ امیر مومنی هزاوه