تمدن خاموش نگاهی به تاریخ ، زبان و اعتقادات داویدیان

نویسنده

دانشگاه سیستان و بلوچستان، استاد یار ادیان و عرفان

چکیده

زبان، فرهنگ و تمدن جنوب هند تا به امروز چنان از اهمیت خاصی برخوردار است که بسیاری از دین‌شناسان، باستان‌شناسان، زبان‌شناسان و مردم‌شناسان به جستجوی رگه‌های اصلی زندگانی این تمدن دیرینه می‌پردازند. امروزه پژوهشگران تمدن‌های گوناگون کوشش نموده‌اند تا بن‌مایه‌های مشترک تمدن و فرهنگ خود را به گونه‌ای با دراویدیانی که آیین‌های دینی آنها بر فرهنگ و تمدن آریایی نیز تاثیرگذارد، پیوند دهند و به همین جهت مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده‌اند. بی‌تردید رگه‌های مشترک زبانی، آیینی و فرهنگی و حتی آداب و سنن دراویدیان در بخش‌های مختلف دنیا می‌تواند دلیلی بر کاوش‌های جدی برروی این تمدن باشد. اگر‌چه در واقع هیچ ساختار سامانمندی که مرتبط به آیین‌های دینی و پرستش خدایان در میان قبیله‌های دراویدیان باشد، وجود ندارد و حتی آنها دستگاه فلسفی شایان توجه و ادبیات منسجم نداشته‌اند و هیچ دست نوشته‌ و منابع مکتوبی درباره‌ی خدایان و دینشان دیده نمی‌شود، اما آنچه می‌دانیم در واقع، بازتاب افسانه‌ها و داستان‌هایی است که از خاطره‌های گذشتگان نقل شده و یا بازتاب آن را در جشنواره‌ها، کتابهای مقدس و در ادیان هند می‌توان دید. دراین مقاله کوشیده‌ایم تا تاریخ، زبان و عقاید دراویدیان و تأثیراتی را که آنان بر مهاجران سرزمین هند داشته‌اند مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها