دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-163 (پاییز و زمستان)