دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-148 (بهار و تابستان)