بررسی مواجهۀ بین کلیساهای پروتستان آلمان و رژیم نازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه سمنان

چکیده

ظهور حزب نازی، به‌قدرت رسیدن و جنگ­افروزی آن‌ها، تنگنایی دشوار برای مردم اروپا و آلمان به‌وجود آورد. کلیساهای آلمان در این دوره با آزمونی دشوار روبه‌رو شدند. کارنامۀ کلیساهای پروتستان آلمان در این دوره جالب توجه است. ظرفیت­ها و کمبودهای الهیاتی کلیساها در این بحبوحه آشکار شد. در کلیسای پروتستان جنبش‌های مسیحیان ژرمن و کلیسای معترف ظهور کردند، که به‌ترتیب به حمایت و مخالفت با رژیم نازی پرداختند. تبعیت از حکومت و مخالفت با یهودیان پیش­زمینه­ای در الهیات لوتر داشت که در این دوره آسیب­های خود را نشان داد. بعضی از متألهان و شبانان کوشیدند ضعف­های الهیاتی را برطرف کنند؛ الهیات کارل بارت و دیتریش بونهوفر و بیانیۀ بارمِن از این جهت حایز اهمیت هستند. این تلاش­های الهیاتی در پی اصلاح برخی موانع الهیاتی یا سوءبرداشت­ها از مسیحیت در راه مبارزه با حاکمان ستمگر بودند. کوتاهی در قبال کشتار یهودیان، ضعفی آشکار در کارنامۀ کلیسا بود. ظهور رژیم نازی در آلمان پیامدها و درس­های آموخته­ای را برای کلیسای آلمان برجای نهاد. نزاع ایمان و هراس در سطوح جمعی و فردی آشکار بود. تکیه بر کتاب مقدس در این دوران خود سنتی را برجای نهاد که تا مدت‌ها بعد مورد استفادۀ کلیسا قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


[1] ابرمان، هیکو (1385). لوتر مردی میان خدا و شیطان، ترجمۀ فریدالدین رادمهر، تهران، چشمه.
[2]پاسمور، کوین (1390). فاشیسم، ترجمۀ علی معظمی، تهران، ماهی.
[3] فولادوند، عزت­الله (1377). خرد در سیاست، تهران، طرح­نو.
[4] گرگور، نیل (1389). چگونه هیتلر بخوانیم، ترجمۀ رحمان بوذری، تهران، پرسش.
[5] گلاور، جاناتان (1392). انسانیت: تاریخ اخلاقی قرن بیستم، ترجمۀ افشین خاکباز، تهران، آگه.
[6] لین، تونی (1384). تاریخ تفکر مسیحی، ترجمۀ روبرت آسریان، تهران، فرزان روز.
[7] مک­گراث، آلیستر (1387). مقدمه­ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی، ترجمۀ بهروز حدادی، قم، ادیان و مذاهب.
[8] وایس، جان (1389). سنت فاشیسم، ترجمۀ عبدالحمید طباطبایی یزدی، تهران: هرمس.
[9] Barth, Karl (1960).Community, State and Church, New York, Doubleday.
[10] Begbie, Jeremy (1985). “The Confessing Church and the Nazis: A Struggle for TheologicalTruth”, Anvil, vol. 2, no. 2, 1985, pp. 117-130.
[11] Bethge, Eberhard (1975).Bonhoeffer: Exile and Martyr, London, Collins.
[12] Bonhoeffer, Dietrich (1978).Ethics, London, SCM.
[13] Bonhoeffer, Dietrich (1959) The Cost of Discipleship, London, SCM.
[14] Busch, Eberhard (1976).Karl Barth, London, SCM.
[15] Conway, J. S. (1968).The Nazi Persecution of the Churches 1933-45, Toronto, Basic Books.
[16] Gerlach, Wolfgang (2000).And the Witnesses Were Silent: The Confessing Church and the Persecution of the Jews, Nebraska, University of Nebraska Press.
[17] Praamsma, L. (1981).The Church in the Twentieth Century, St Catherines.
[18] Peet, Garnet (1988).“The Protestant Church in Nazi Germany”, the Clarion, Vol. 37, No. 22-24, oct. 28,; on http://spindleworks.com/library/peet/german.htm
[19] Rasmussen, Larry (1972).Dietrich Bonhoeffer: Reality and Resistance, Nashville, Abingdon Press.
[20] Robertson, E. H. (1962).Christians against Hitler, London, SCM Press.
[21] Todt, Heinz Eduard (2007). Authentic Faith: Bonhoeffer's Theological Ethics in Context, Michigan, Wm. B. Eerdmans.
[22] Willmer, Haddon (2004).“Karl Barth”, The Blackwell Companion to Political Theology, eds.: Peter Scott and William T. Cavanaugh, Blackwell, pp. 123-135.