دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-161 (بهار و تابستان) 
مناسبات شیعه و معتزله در قرن چهارم هجری

صفحه 121-138

10.22059/jrm.2015.55572

ضرغام گرجی پور؛ محمدعلی چلونگر؛ علیرضا ابطحی