دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394 (پاییز و زمستان) 
7. عقلانیت و معنویت: مبانی و اهداف

صفحه 269-288

ابراهیم نوری؛ حامد آل یمین؛ عبد الحمید آل یمین