دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، اسفند 1394 (پاییز و زمستان) 
عقلانیت و معنویت: مبانی و اهداف

صفحه 269-288

10.22059/jrm.2016.58710

ابراهیم نوری؛ حامد آل یمین؛ عبد الحمید آل یمین