نقد و بررسی مدل‌های الهیات محیط زیست در مسیحیت نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

2 استادیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

الهیات محیط زیست یک معرفت میان­رشته­ای است که سعی دارد با استفاده از متون دینی راه­حل­های معرفتی و بنیادین را در زمینۀ بحران­های زیست­محیطی ارائه کند. در این مقاله سعی شده است تا با جریان­شناسی الهیات بوم­شناختی مسیحی، مدل­های مختلف موجود در مورد نسبت خداوند و طبیعت نقد و بررسی شود. جریان­های انجیلی بر این نکته تأکید دارند که با رصد دقیق کتاب مقدس می­توان خداباوری مسیحی را نه عاملی برای تخریب محیط زیست بلکه حافظ آن معرفی نمود. بازخوانی آموزۀ آفرینش و مبرا دانستن طبیعت از شر ذاتی و هم­چنین توجه به آموزۀ ملکوت و فرجام نیکوی عالم، مهم­ترین مدل­های مسیحی الهیات محیط زیست به شمار می­روند که بر اساس آموزه­های اساسی این دین ارائه شده­اند.

کلیدواژه‌ها


[1] تیسن، هنری (؟؟) الهیات مسیحی، ترجمۀ طه میکائیلیان، بی­جا، حیات ابدی.
[2] چیویان، اریک و دیگران (1377) شرایط بحرانی: سلامت انسان و محیط زیست، ترجمۀ حمید طراوتی و فرزانه بهار، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی.
[3] عابدی سروستانی و دیگران (1390) مبانی و رهیافت‌های اخلاق زیست محیطی، تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
[4] قویدل رحیمی، یوسف (1386) نظریه گایا و شکل گیری نگرش های نو در علوم محیطی، مجله محیط شناسی، تهران، ش41، بهار، صص55ـ84.
[5] مک گراث، آلیستر(1392) درسنامه الهیات مسیحی، ترجمه: بهروز حدادی، قم، نشر ادیان.
[6] نصر، سید حسین (1385) نظم طبیعت، ترجمه: انشاء الله رحمتی، تهران، نشر نی.
[7] هادی نا، محبوبه (1389) ریشه­های الهیات مسیحی در مکاتب گنوسی و افلاطونی میانه، قم، نشر ادیان.
]8[ Anderlini, S )2005).  the Gaia Hypothesis and Ecofeminism: Culture, Reason, and Symbiosis, Bloomington, Indian UP.
]9[ Bauckham, Richard (1994).  Jesus and the Wild Animals (Mark1: 13): A Christological Image for an Ecological Age, Michigan, Wm.B.Eerdmans publishing Co.
]10 [L. Gage, Richard (2007).  Choose life: A Dialoge –Arnold Toynbee and Daisaku Ikede,  London, I. B. Tauris.
]11[ Clark,Stephen (1995).  "Environmental ethics", in: Byrne, Peter and Houlden , Leslie (ed),Companion Encyclopedia of Theology, London, Routledge, pp 843-868.
]12[ Comstock,Gary L (1997). "Theism and Environmental Ethics", in: Philip L Quinn and Charles Tallaferro (eds), A Companion to Philosophy of Religion, Oxford, Blackwell  Publishers, pp 500-530.
]13[ Dobel, p. (2001).  "The Jodeo - Christian stewardship attitude to nature". in: L. Pojman (Ed), Environmental Ethics, Reading in Theory and Application, London, Thomso Learning, pp24-28.
]14[ Douglas J. Moo (2006). Nature in the New Creation: New Testament Eschatology and the Environ, in: Journal of the Evangelical Theological Society, 49 (3), pp 449-488.
]15[ George Huntston, Williams (1962).  Wildernness and Pardise in Christian Thought, California, Harper.
]16[ Gilson, Etienne (1960). The Christian Philosophy of St. Augustine, New York, Random House.
]17[ Hick, John (1990). Philosophy of Religion, New Jersey, Prentice-Hall.
]18[ Jewett, Robert (2006).  Romans: A Commentary (Hermeneia: A Critical & Historical Commentary on the Bible), New York, Fortress Press.
]19[ Logan, T. C. & Haught, J. E (2002) ."Ecology", in: Carson, Thomas, The New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Washington, Gale Publishing, V. 5, pp51-58
]20[  Moncrief, L. W. (2001). "The Culthral Basis of Environmental Crisis". In: L. Pojman (Ed), Environmental Ethics, Reading and Application, London, Thomson Learning , pp.19-23.
]21[  Peacocke, Arthur (1993). Theology for a Sciencific Age ,London, SCM Press.
 
]22[ Rolston, Holmes (1994). "Does nature need to be redeemed", Zigon journal, 29 (2), pp205-229.
]23[  Rossing, Barbara (2000). “Rivers of Life in God’s New Jerusalem: An Eschatological Vision of Earth’s Future” in: Dieter Hessel and Rosemary Radford Ruether (ed), Christianity and Ecology: Seeking the Well-Being of Earth and Humans, America, Harvard University Center for the Study of World Religions, pp205-224.
]24[ Seed. J (1985).  "Anthropocenlism", in: Dival, Bill, Deep Ecology: Living as if Nature Mattered, the United States of America, Gibbs Smith Publisher, pp243-246.
]25[  Sherrard, Philip (1992). Human Image: World Image-The Death and Resurrection of Sacred Cosmology, New York , Golgonooza Press.
]26[ Thunburg, Lars (1995). Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology of Maximos the Confessor,the United States of America, Open Court Puplishing.
]27[ Watling, tony (2009). Ecological Imaginations in the World Rligions, London/ New york, Continuum International Publishing.
]28[ White, L. (2001). "The historical roots of our ecological crisis". In: L. Pojman (Ed), Environmental Ethics, Reading in Theory and Application, London, Thomso Learning, pp.13-19.