دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396