دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 
2. تاملی پیرامون تحولات انسان شناختی در سنت مسیحی و تاثیر آن بر الهیات سیاسی مدرن

صفحه 201-221

الناز پروانه زاد؛ سید علیرضا حسینی بهشتی؛ ابوالفضل شکوری


3. بررسی موضوعی پرسش و پاسخ در متن سوترۀ علت و معلول کردار

صفحه 223-242

افسانه شکاری نمین؛ زهره زرشناس؛ محسن ابوالقاسمی