دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396