انقطاع: طریق بازگشت نَفْس به اتّحاد دوباره با ذات الهی از نظر مایستر اکهارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

از نظر مایستر اکهارت احدیت یا ذات الهی بالاتر از خدا یا خدای تثلیثی است. همین‌طور هم، او بین ذات نَفْس و قوای نَفْس تمییز می‌دهد. به عقیدۀ اکهارت، ما پیش از خلقت در احدیت با او متحد بوده‌ایم. اما ما با خلقت از او خارج شده و در نتیجه اتحاد خود را با او از دست داده‌ایم. آن­گاه احدیت خدا شد. این مقاله، که با روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته، به بررسی موضوع انقطاع، که اکهارت آن را طریق بازگشت نَفْس به خدا می‌داند، می‌پردازد. به نظر مایستر انقطاع یا آزادی بیرونی (به میل خود) و درونی، به همراه فیض الهی که از جانب خدا الزامی است، باعث می‌شود که ذات نَفْس بالاتر از اتحاد با خدای تثلیثی یا خدای خالق به اتحاد با احدیت یا انقطاع متعال دست یابد. بنابراین انقطاع، شخص منقطع و انقطاع متعال دوباره با هم یکی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


[1] آندِرْهِیْل، اِوِلِین [1384]. عارفان مسیحی، مترجمان: حمید محمودیان و احمدرضا مؤیدی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
[2] ایلخانی، محمد [1390]. تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها [سمت].
[3] علمی، قربان؛ بابابیگلو، فاطمه [1394]. ”وارستگی از دیدگاه اکهارت و مولوی“،  فصلنامۀ تخصصی عرفان اسلامی، دورۀ 12، شمارۀ 46، شمارۀ پیاپی 46، صص 77ـ101.
[4] کاکایی، قاسم [1381]. وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت، تهران، انتشارات هرمس با همکاری مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها.
[5] کتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید [88ـ1986م]. ایران، انجمن کتب مقدسه.
[6] Aertsen, Jan A. [1998]. “Meister Eckhart”, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward Craig, London and New York, Routledge.
[7] Ancelet-Hustache, Jeanne [1957]. Master Eckhart and the Rhineland Mystics, Translated by Hilda Graef, New York, Harper and Brothers.
[8] Meister Eckhart, A Modern Translation [1941]. translated and edited by Raymond Bernard Blakney, New York and London, Harper and Brothers Publishers.
[9] Meister Eckhart, The Essential Sermons, Commentaries, Treatises, and Defense [1981]. Trans and Intr. by Edmund Colledge and Bernard McGinn, New York, Paulist Press.    
[10] Meister Eckhart, Selected Writings [1994]. Selected and Translated by Oliver Davies, England, the Penguin Group.
[11] Meister Eckhart, Parisian Questions and Prologues [1974].Trans and Intr. by Armand A. Maurer, Toronto, Pontificial Institute of Medieval Studies.
[12] Meister Eckhart, Teacher and Preacher [1986]. Translated by Bernard McGinn, Frank Tobin and Elvira Borgstädt, New Jersey, Paulist Press.
[13] Smart, Ninian [1972]. “Eckhart, Meister”, in The Encyclopedia of  Philosophy, edited by Paul Edwards, New York,Macmillan,  Inc.
[14] Stace, W. T. [1961]. The Teachings of the Mystics. London, Macmillan.
[15] Vandenbroucke, F. [2003]. “Eckhart, Meister”, in The New Catholic Encyclopedia, Project Editors: Thomas Carson, Joann Cerrito, New York,Gale.