حیات عرفانی در اندیشه پولس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار ادیان و عرفان دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله مفهوم حیات عرفانی و چگونگی نیل به آن از دیدگاه پولس بررسی می‌شود. بنا بر آنچه از مطالعه و تحلیل رساله‌های او برمی‌آید، وی مدعی است که پس از تغییر کیش، درنتیجۀ تجربه‌ای که در راه دمشق برایش رخ داده است، به حیاتی تازه در مسیح دست یافته و سبک زندگی جدیدی را تعلیم می‌دهد که حیاتی پاک، معنوی و عرفانی است. پولس نیکوترین حیات را زندگیِ مسیح‌گونه معرفی کرده که شایستۀ فرزندان خداست. حیات عرفانی یعنی زیستن به‌گونه‌ای که خدا می‎خواهد و غایت آن مسیح‎گونه‌شدنِ انسان است. هرچند پولس بر فیض خدا در تحقق چنین حیاتی تأکید می‌ورزد، اما سهم انسان را در رسیدن به آن نادیده نمی‌گیرد. او دعا، مراقبه، وارستگی، طهارت باطن، توکل، پذیرفتن ارادۀ خدا، هماهنگی و همکاری با خدا، ایمان، امید و محبت را بنیان‌های حیات مسیحانه، یعنی زندگی عرفانی می‌داند.
 

کلیدواژه‌ها


[1]. کتاب مقدس (2009 م.). ترجمه قدیم با حروف‌چینی و رسم‌الخط جدید، انتشارات ایلام، چاپ پنجم.
[2]. اندرهیل، اولین (1392ش). عارفان مسیحی، ترجمه: حمید محمودیان و احمدرضا مؤیدی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوم.
[3]. کونگ، هانس (1384ش). تاریخ کلیسای کاتولیک، ترجمه: حسن قنبری، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول.
[4]. ــــــــــــ (1390ش). متفکران بزرگ مسیحی، گروه مترجمان، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوم.
[5]. میلر، و.م (1932 م.)، تفسیر کتاب اعمال رسولان، بی‌جا.
[6]. The Holy Bible (1967). King James Version, the world publishing company, New York.
[7]. Boehme, Jacob (2007). The Way to Christ, Cosimo, Inc.
[8]. Bruce, Alexander Balmain (1909), St. Paul's conception of Christianity, New York, Scribner.
[9]. Campbell, Jamse, D.D. (1908). Paul the Mystic: A Study in Apostolic Experience, New York & London: Knicherboker Press.
[10]. Davıs, Oliver, (trans.) (1994). Meister Eckhart: Selected Writings, London, Penguin Books.
[11]. Davis, Scott (1992). “Mysticism”, Encydopedia of Ethics, Lawrance C. Becker (ed.), New York and London: Garland Publishing, Inc. Vol. II.
[12]. Donfried, Karl Paul (1996)."Faith", The HarperCollins Bible Dictionary, editor-in-chief, Paul J. Achtemeier HarperCollins Publishers, New York.
[13]. Fairbairn, A. M., Fairbairn, A. M. (1902). Philosophy of the Christian Religion, New York: The Macmillan Company.
[14]. Hatch, William Henry Paine (1925). The idea of faith in Christian literature, universite de Strasbourg, Imprimerie alsacienne.
[15]. Hatch, William Henry Paine (1917). The Pauline idea of faith, Harvard University press.
[16]. Hatch, William Henry Paine (1875). The Pauline idea of faith in its relation to Jewish and Hellenistic religion, Cambridge, Harvard University press.
[17]. Hengel, Martin (2002). Paul in Arabia. Bulletin for Biblical Research, 12, 1, 47-66.
[18]. Meister Eckhart: A modern translation (1941). Raymond Bernard Blakney, Harper & Brothers
[19]. Mundy, John H. Richard W. Emery, Benjamin N. Nelson (1965). Essays in Medieval Life and Thought, New York: Biblo and Tannen.
[20]. Nietzche, Friedrich (1911). The Antichrist, Complete Works, Vol: 6, London.
[21]. Pojman Louis, Michael Rea (2008). Philosophy of Religion: An Anthology, Australia; Belmont, CA: Thomson/Wadsworth.
[22]. Rolfson, Helen (2013). Mechthild of Magdeburg, The Wiley-Blackwell Companion to Christian Mysticism, Edited: Julia A. Lamm, West Sussex, and Blackwell.
[23]. Smith, Margaret (1995). Studies in Early Mysticism in the near and Middle East, One world Publications.
[24]. Spence-Jones, H. D. M.,  Joseph S Exell (1887). The Pulpit commentary, London, Kegan Paul, Trench.
[25]. Stace, Walter Terence (1961). Mysticism and Philosophy, Macmillan, London.
[26]. Underhill, Evelyn (1914). Practical Mysticism: A Little Book For Normal People, London: J. M. Dent & Sons LTD.
[27]. Underhill, Evelyn (1961). The Mystics of the Church. London, James Clarke& CO.
[28]. Walshe, M. O, C. (1992). Meister Eckhart, Sermons and Treatises, vol. 3, Longmead Element Book.
[29]. Whyte, Alexander (1903). The Apostle Paul, New Jersey: Jennings and Graham.