دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398