دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398 
3. همانندی تأویل‌های منشوری عطار از هبوط آدم و سقوط ابلیس

صفحه 47-68

مجید رستنده؛ وحید مبارک؛ ابراهیم رحیمی زنگنه