دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، اسفند 1398 
بررسی و نقد نشانه‏ شناختی قرائت وحدت وجودی از شعر حافظ

صفحه 349-365

10.22059/jrm.2020.295353.630020

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمد اسماعیل جلالی