الهیات سیاسی یوهانس پابتیست متز؛ گامی به‌سوی الهیات یادآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه تهران

چکیده

الهیات سیاسی یوهانس باپتیست متز، کشیش و الهی‌دان کاتولیک آلمانی، واکنشی الهیاتی در مخالفت با فردگرایی فرهنگ غربی، خصوصی‌سازیِ دین و مبادله‌ای‌شدن ارزش‌ها از دوران روشنگری تا امروز است. او در آثار خود، با محورقراردادن مسئلۀ رنج، تفسیری از زندگی و آموزه‌های عیسی مسیح به دست می‌دهد که بنیاد و پایۀ دین، کلیسا و ایمانِ مسیحی را در یادآوریِ پرمخاطرۀ عیسی مسیح می‌داند. به باور وی، این یادبود پرمخاطره به‌عنوانِ یادآوری رنج، نمونۀ ویژۀ یادآوری تاریخ رنج انسان است که از فرد می‌خواهد تا با یادآوری رنج‌های گذشته و به‌ویژه یادبود زندگی و مصائب عیسی مسیح، مسئولیتش نسبت به دیگری را بپذیرد. نمود عینیِ ایمان مسیحی و تحقق عملیِ این یادبود در تشبه به مسیح، پیروی و شاگردیِ وی در همبستگی با رنج‌کشیدگان و ستم‌دیدگان است. این خوانش نوین از الهیات سیاسی بر پایۀ تجربۀ شخصیِ متز از حضور در جنگ جهانیِ دوم و تأثیرپذیرفتن از سنت‌های یهودی -مسیحی و فلسفی است که با یادآوری و روایتِ زندگی عیسی مسیح، نگرشی انتقادی - اصلاحی دارد و معنای تازه‌ای از کلیسا و ایمان مسیحی ارائه می‌کند. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی ماهیت، ریشه‌ها، چگونگی و ابعاد گوناگون یادبود پرمخاطرۀ عیسی مسیح در الهیات سیاسی متز می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


[1]. کتاب مقدس (2014 م.). ترجمۀ هزارۀ نو، چاپ دوم، انگلستان: انتشارات ایلام.
[2]. بنیامین، والتر (1396). دربارۀ زبان و تاریخ، گزینش و ترجمۀ مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران، چاپ دوم، تهران: هرمس.
[3]. کونگ، هانس (1384). تاریخ کلیسای کاتولیک، ترجمۀ حسن قنبری، چاپ نخست، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
[4]. مارکوزه، هربرت (1396). اروس و تمدن: پرسشگریِ فلسفی دربارۀ فروید، ترجمۀ امیرهوشنگ افتخاری­زاده، چاپ پنجم، تهران: نشر چشمه.
[5]. یاسپرس، کارل (1389). سقراط، ترجمۀ محمدحسن لطفی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
[6]. Ashley, J. Matthew. (2015). Interruptions: Mysticism, Politics and Theology in the Work of Johann Baptist Metz. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.
[7]. Grisbrooke, W. Jardine. (1979). "Anamnesis" in The Westminster Dictionary of Worship, ed. J. G. Davies, Philadelphia: The Westminster Press.
[8]. Hollerich, Michael. (2004). ‘Carl Schmitt’, in The Blackwell Companion toPolitical Theology, Oxford: Blackwell, pp. 107–122.
[9]. Kleinman, Arthur and Das, Veena and Lock, Margaret. (1997). Social Suffering, Berkeley: University of California Press.
[10]. Marcuse, Herbert. (2002). One-Dimensional Man: Studies in the ideology of advanced industrial society, second edition Reprinted, with an introduction by Douglas Kellner, London: Routledge.
[11]. Martinez, Gaspar. (2001). Confronting the Mystery of God: Political Liberation, and Public Theologies, New York: Continuum International Publishing Group.
[12]. --------------------------. (1998). A Passion for God: the mystical-political dimension of Christianity, translated by James Mathew Ashley,New York: Paulist Press.
[13]. Metz, Johann Baptist. (2007). Faith in History and Society: Toward a Practical Fundamental Theology, Translated and Edited by James Mathew Ashley, New York: A Herder & Herder Book, The Crossroad Publishing Company.
[14]. --------------------------. (1978). Followers of Christ: The Religious Life and the Church, New York, Paulist Press.
[15]. --------------------------. (1999). Hope against Hope: Johann Metz and Elie Wiesel Speak Out on the Holocaust, by Ekkehard Schuster & Reinhold Bochert-Kimmig, Translated by J. Matthew Ashley, New York: Paulist Press.
[16]. --------------------------. (1999). Love's Strategy: The Political Theology of Johann Baptist Metz, Edited by John K. Downey, Pennsylvania: Trinity Press International.
[17]. --------------------------. (1994). "Suffering Unto God" Translated by J. Matthew Ashley. In Critical Inquiry 20/4 Summer, pp 611-622.
[18]. --------------------------. (1987). The Emergent Church, Translated by Peter Mann, New York: Crossroad Publishing Company.
[19]. --------------------------.(1969).Theology of the World, translated by William Glen-Doepel, New York: Herder & Herder.
[20]. Metz, Johann Baptist. and J. Moltmann. (1995). Faith and the Future: Essays on Theology, Solidarity and Modernity, Edited with an introduction by Francis Schuessler Fiorenza, Maryknoll, New York: Orbis Books.
[21]. Ostovich, Steven T. (2005). “Dangerous Memories and Reason in History” KronoScope 5.1, pp. 41-57.