دوره و شماره: دوره 53، شماره 1، شهریور 1399 
4. بررسی نقد برخی از فقها به نسبت حق و خلق در وحدت وجود

صفحه 63-78

10.22059/jrm.2020.303124.630069

حسین سهیلی؛ قدرت الله خیاطیان؛ عظیم حمزئیان؛ حمید مسجد سرایی


12. هستی‌شناسی در سنت اول و دوم عرفانی

صفحه 229-244

10.22059/jrm.2020.303842.630072

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ احسان رئیسی