دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، اسفند 1399 
فرآیند آگاهی متعالی در مکتب یوگا و آئین ذن

صفحه 316-295

10.22059/jrm.2021.309638.630111

علیرضا خواجه گیر؛ سوسن ایزدی دستنایی؛ علیرضا فهیم