بررسیِ مقایسه‌ای تفکراتِ دوروتی زُئِلِه و سیمون وی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه سمنان؛

چکیده

سیمون وی و دوروتی زئله، متألهانِ مسیحی، هریک تقریری نو از الهیاتِ مسیحی ارائه داده‌اند. مقایسۀ آن‌ها نشان­دهندۀ تشابه­ها و تفاوت‌های مهمی در تفکراتشان است. مقالۀ حاضر به روش تحلیلی - مقایسه­ای به مقایسۀ اندیشه­های آن‌ها پرداخته است و کوشیده است نشان بدهد که آن‌ها با تکیه بر حساسیت­های عقلانی و اخلاقیِ خود، نگاهی انتقادی به بعضی از آموزه‌های مهمِ مسیحی دارند. اما از سوی دیگر، دیدگاه‌های معنوی - عرفانی­شان در پیِ رابطه­ای وجودی با خداوند است. توجهِ عمیقِ آن‌ها به معنویت و عرفان وجهِ جالبِ الهیاتِ آن‌ها است که از سویی، وجهِ انتقادی و سلبیِ نگرشِ آن‌ها را با تأکید­هایی ایجابی متعادل می‌کند و از سوی دیگر، نقشِ تکیه­گاهِ معنوی - عرفانی را برای کنشگری در حوزۀ سیاسی و اجتماعی ایفا می‌کند. آن‌ها به‌واسطۀ زمانۀ پرغوغای خود، به مسائلِ اجتماعی و سیاسی بی­اعتنا نیستند. بازنگریِ کامل در تئودیسۀ نظری و اتخاذِ دغدغه­های جدی دربارۀ مسائلِ اجتماعی و سیاسی از ثمراتِ این توجه است. با این‌حال، به نظر می­رسد یکی از مهم‌ترین تمایزهای این دو اندیشمند در تأکیدهای متفاوتِ عرفان و معنویتِ آن‌ها باشد؛ عرفان و معنویتِ سیمون وی سرچشمه­های معنوی‌تری دارد و زئله دغدغه­های سیاسی­تر و رهایی­بخش­تری را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


[1]. اعتمادی­نیا، مجتبی (1394)، رویارونشینان: سه گفتار دربارۀ آراء و اندیشه­های سیمون وی، تهران: علمی و فرهنگی.
[2]. بگلی، ان اِم. (1383)، سیمون وی، ترجمۀ هومن پناهنده، تهران: ماهی.
[3]. پلنت، استیون (1382)، سیمون وی، ترجمۀ فروزان راسخی، تهران: نگاه معاصر.
[4]. دایاجینیس، الن (1389)، سه آستانه­نشین: بلز پاسکال، سورن کیرکگور، سیمون وی، ترجمۀ رضا رضایی، تهران: نی.
[5]. ملکیان، مصطفی (1381)، «پیشگفتار»، در نامه به یک کشیش، سیمون وی، تهران: نگاه معاصر، صص. 7-48.
[6]. وی، سیمون (1381)، نامه به یک کشیش، ترجمۀ فروزان راسخی، تهران: نگاه معاصر.
[7]. Crockett, Clayton and Robbins, Jeffrey W. (2018), Background, in The Palgrave Handbook of Radical Theology, Christopher D. Rodkey and Jordan E. Miller (eds.), Palgrave Macmillan.
[8]. Grigg, Richard (2008), Beyond the God Delusion, Minneapolis: Fortress
[9]. Hawkins, Nancy (2005), Dorothee Sölle, Radical Christian, Mystic in Our Midst, in The Way, 44/3, pp. 85-96.
[10]. Mccullough, Lisa (2018), “Simone Weil”, in The Palgrave Handbook of Radical Theology, Christopher D. Rodkey and Jordan E. Miller (eds.), Palgrave Macmillan.
[11]. Panichas, George (ed.) (1977), The Simone Weil Reader, New York, David McKay.
[12]. Perrin, j. m. and Thibon, G. (2003), Simone Weil as We Know Her, trans. Emma Craufurd, Routledge.
[13]. Pinnock, Sarah (2002), Beyond Theodicy, State University of New York Press.
[14]. ---------- (2014), “Holocaust, Mysticism, and Liberation after the Death of God,” in Resurrecting the Death of God, eds. D. Petersen and G. Zbaraschuk, Albany: SUNY Press.
[15]. ---------- (2018), ‘Dorothee Soelle’, in The Palgrave Handbook of Radical Theology, Christopher D. Rodkey and Jordan E. Miller (eds.), Palgrave Macmillan.
[16]. Soelle, Dorothee (1967), Christ the Representative. Trans. D. Lewis. London: SCM.
[17]. ---------- (1974), Political Theology, Philadelphia: Fortress Press.
[18]. ---------- (1975), Suffering, Trans. E. Kalin. Philadelphia: Fortress.
[19]. ---------- (1981), Choosing Life, Trans. M. Kohl. Philadelphia: Fortress.
[20]. ---------- (1990), Thinking about God, Philadelphia: Fortress.
[21]. ---------- (1999), Against the Wind, trans. B. and M. Rumscheidt, Minneapolis: Fortress.
[22]. ---------- (2001), The Silent Cry, Trans. B. and M. Rumscheidt. Minneapolis: Fortress.
[23]. ---------- (2007), The Mystery of Death, Trans. N. and M. Lukens-Rumscheidt. Minneapolis: Fortress.
[24]. Weil, Simone (1959), Waiting for God, New York, Capricorn Books
[25]. ---------- (1974), Gateway to God, Collins Fontana.
[26]. ---------- (1987), Gravity and Grace, Routledge.
[27]. ---------- (2004), The Notebook of Simone Weil, trans. Arthur Will, Routledge.
[28]. Wind, Renate (2012), Dorothee Soelle, trans. Lukens and Rumscheidt Minneapolis: Fortress.