ابعاد روش شناختی اندیشۀ جوسایا رویس از منظر رویکردهای الهیاتی معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه سمنان

چکیده

 در این مجال نگرش دینی جوسایا رویس[1] (1855-1916) بر اساس برخی جریانات عمدۀ الهیاتی معاصر مثل فلسفۀ دین تحلیلی، الهیات تحلیلی، الهیات سیتسماتیک و الهیات پسامدرن بررسی و تحلیل می‌شود. به نظر می­رسد که پراگماتیسمِ ماخوذِ از فلسفۀ کانت، سرچشمۀ تاریخی مشترک بین اندیشۀ رویس با فلاسفۀ دین و الهیات معاصر است. او از عقاید مسیحی به‌عنوانِ مقدمه­ای برای استدلال­های خود بهره می‌برد و از این‌جهت، رویکرد او با الهیدان­های تحلیلی قابلِ‌مقایسه است. با توجه به منظومه‌ای از باورهای الهیاتی که با الهام از ایدئالیسم شخص­گرایانه شکل گرفته است، اندیشۀ او نوعی الهیات سیستماتیک محسوب می‌شود. از سوی دیگر، او همگام با فلاسفۀ پسامدرن سوژه را برساخته عوامل اجتماعی و فرهنگی می‌داند و همچنین، در پاسخ به نیازهای زمانه تفسیری نوین از الهیات مسیحی ارائه می‌دهد. با وجود تمام این جنبه‌های مشترک، اندیشۀ رویس به‌خاطرِ استفاده از شهود متافیزیکی - به‌عنوانِ یک منبع معرفتی مؤثق و واقع­نما - از سنت تحلیلی و پسامدرنیسم متمایز می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


[1]. انجیل عیسی مسیح (کتب عهد جدید)، 2006، ترجمه هزاره نو، انتشارات ایلام.
[2]. پایا، علی (1382). فلسفۀ تحلیلی؛ مسائل و چشم‌اندازها، تهران، طرح نو.
[3].چارلزورث، ماکس (1396). فلسفه و دین؛ از افلاطون تا پست‌ مدرنیسم، ترجمۀ علی سنایی، سمنان، انتشارات دانشگاه سمنان.
[4]. سنایی، علی (1395)، «تحلیل مواجهه الهیات تومیستی ژیلسون و ماریون با وجودشناسی هیدگر»، مجله پژوهش­های هستی­شناختی، سال 5، شماره10، پائیز و زمستان، صص 50-70.
[5]. کاپلستون، فردریک (1396). تاریخ فلسفه یونان و روم، ( ج 1)، ترجمۀ جلال‌الدین مجتبوی، تهران، انتشارات سروش و علمی فرهنگی.
[6]. کاپلستون، فردریک (1375). تاریخ فلسفه از فیشته تا نیچه، ( ج 7)، ترجمۀ داریوش آشوری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی و سروش.
[7]. Aquinas, Thomas, (1947), Summa Theologica, Tr by Fathers of the Dominican province, Petersburg: Benziger Bros.
[8]. Abraham, William.J(2013). “Turning philosophical water into Theological Wine”, Journal of Analytic Theology, Vol.1, No.1, May, pp.1-16.
[9]. Anderson, Doglas (2004). “Idealism in American Thought” in Armen T. Marsoobian and John Ryder(eds), The blackwell Guide to American Philosophy, Malden, Blackwell Publishing.
[10]. Baker-Htch, Max (2016). “Analytic Theology and Analytic Philosophy of Religion: What’s the Difference?”, Journal of Analytic Theology, Vol.4, May, pp: 347-361.
[11]. Cady, Linell Elizabeth (1988). “Royce and Postmodern Theology”, American Journal of Philosophy & Theology, Vol.9, No.3, September, pp.149-164.
[12]. Carus, A.W(2008). Carnap and Twentieth-Century Thought: Explication as Enlightenment, Cambridge, Cambridge university press.
[13]. Crisp, Oliver.D(2017), “Analytic Theology as Systematic Theology”, Open Theology ,3, pp. 156-166. Published by De Gruyter open access.
[14] ----- (2009). “On Analytic Theology”, Journal of Analytic Theology: New Essays in The Philosophy of Theology, Published to Oxford Scholarship online, May.
[15]. Doterer, Donald William (1986). “Josiah Royce’s Philosophy of Loyalty: A Hermeneutical Tool for Pauline Theology”, American Jounal of Theology & Philosophy, Vol.7, No.3, September, pp.149-163.
[16]. French, F.C(1902). “The philosophy of religion: Its Aim and scope”, The Philosophical Review, Vol. 11, No. 5, pp.463-473.
[17]. Gasser, Georg (2015). “Toward Analytic Theology: An Itinerary”, Scientia et Fides, 2(2), pp.23-56.
[18]. Heidegger, Martin, (1969), Identity & Difference, Tr by Joan Stambaugh, New York and London, Harper & Row publishers.
[19]. Long, Eugene Thomas (2000) Twenth century Western Philosophy of Religion (1900-2000), Volume 1, Springerscience and Business Media, B.V.
[20]. Misak, Cheryl (2016). “Peirce, Kant, and what me must assume” Gabriel Gavaand Robert stern(eds). Pragmatism, Kant and Transcendental philosophy, New York, Routledge.
[21]. Nuyaen, A.T(1991). “Postmodern Theology and Postmodern Philosophy”, Journal of Philosophy of Religion, 30, Netherlands, Kluwer Academic Publishers: 65-76.
[22]. Royce, Josiah (1908). The Philosophy of Loyalty, Mass Norwood: The Macmillan Company, J.S Cushing co -Berwick and Smith co Available (1/26/201): www.iupui.edu/~iat/royce/wp- content/uploads/2016/08/Philosophy-of-Loyalty.pdf.
[23]. …………. (1885). The Religious Aspect of Philosophy; A Critique of Conduct and of Faith, Boston and New York, Hughland, Mifflin and Company Available (1/26/2019): royce-edition.iupui.edu/docu/1885.pdf.
[24]. ………… (1912). The sources of Religious Insight, Lectures delivered before Lake Forest College on The Foundation of the Late William Bross, Edinburgh: Trustees of Lake Forest university. Available (1/26/2019):
 www.iub.edu/~iat/royce/wp-content/uploads/.../Sources-of-Religious-Insight-text.pdf.
[25]. ………... (1913). The Problem of Christianity, Lectures Delivered at The Lowell Institute in Boston and at Manchester College, Volume 1 and 2, Oxford, The Macmillan Company. Available (1/26/2019):
 Volume1: www.iupui.edu/~iat/royce/wp-content/.../1913-The-Problem-of-Christianity-Vol.-I. pd
Volume2: royce-edition.iupui.edu/wp-content/.../1913-The-Problem-of-Christianity-Vol.-II.pdf.
[26]. Webster, John (2015). “What Makes Theology Theological?” Journal of Analytic Theology, Vol.3, may, pp.17-28.
[27]. Westerholm, Martin (2019) “Analytic theology and contemporary inquiry”, International Journal of Philosophy and Theology, 80:3, 230-254.
[28]. Wood, William (2014). “Analytic Theology as a Way of Life”, Journal of Analytic Theology, Vol.2, May.pp:43-60.