بررسی مواجهۀ فمینیسم و اگزیستانسیالیسم؛ اسطوره‌زدایی از تصویر زنان در کتاب مقدس و برسازی چهرۀ نوین از زنان در جوامع مدرن غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده حقوق و الهیات، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار دانشکدۀ الهیات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله در نظر است تا با تکیه به برخورد نظری دو چهارچوب نظری فمنیسم و اگزیستانسیالیسم در عرصۀ فلسفۀ سیاسی، وجوهی را که در گذار جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن در اروپای غربی در باب خوانشی جدید از جایگاه زن در کتاب مقدس مسیحیت، با تأکید بر تورات (عهد عتیق) و اناجیل چهارگانه (عهد جدید) مطرح شده است، بررسی شود و فرآیند اسطوره‌زدایی و افسون‌زدایی که از ویژگی‌های عصر روشنگری است، از امر زنانه در غرب نوین واکاوی شود. در این حوزه، ابتدا دیدگاه فمنیستی کسانی چون سیمون دوبوار بررسی شده است و سپس به دیدگاه پدیدارشناختی شلایر ماخر و همچنین دیدگاه اگزیستانسیال و لیبرال بولتمان پرداخته شده است. در یک دیدگاه نهایی، می‌توان فهمید که جریان فمنیستی همسو با جریان روشنگری به افسون‌زدایی از مفهوم سنتی زن پرداخته است؛ و این افسون زداییِ مفهومی در رابطه­ی معناداری با تجدیدنظرهای فیلسوفان و الاهیات­دانان لیبرال و اگزیستانسیال در الهیات مسیحی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


[1]. آگوستین قدیس (1393). شهر خدا، ترجمۀ حسین توفیقی، چاپ سوم، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
[2]. استوارت میل، جان (1397). فرودستی زنان، ترجمۀ ن. نوری‌زاده، تهران، انتشارات قصیده­سرا.
[3]. آمریکس، کارل (1398). ایدئالیسم آلمانی، ترجمۀ حسن مرتضوی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
[4]. انگلس، فردریش (1385). منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، ترجمۀ خسرو پارسا، تهران، انتشارات دیگر.
[5]. بولتمان، رودولف (1380). مسیح و اساطیر، ترجمۀ مسعود علیا، تهران، انتشارات مرکز.
[6]. حسنی، حمیدرضا (1393). عوامل فهم متن، چاپ دوم، تهران، انتشارات هرمس.
[7]. دانون، جوزفین (1398). نظریۀ فمینیستی، ترجمۀ فرزانه راجی، چاپ سوم، تهران، نشر چشمه.
[8]. دوبووار، سیمون (1385). جنس دوم، ترجمۀ قاسم صنعوی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات توس.
[9]. رید، اویلین (1396). انسان در عصر توحش، ترجمۀ محمود عنایت، چاپ سوم، تهران، انتشارات هاشمی.
[10]. ـــــــــــــ (1398). فمینیسم و انسان­شناسی، ترجمۀ افشنگ مقصودی، چاپ پنجم، تهران، نشر گل­آذین.
[11]. سارتر، ژان پل (1394). هستی و نیستی، ترجمۀ مهستی بحرینی، تهران، انتشارات نیلوفر.
[12]. ـــــــــــــ (1389). اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمۀ مصطفی رحیمی، تهران، انتشارات نیلوفر.
[13]. علیجانی، رضا (1389). زن در آیین مسیحیت (زن در متون مقدس)، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
[14]. ـــــــــــــ (1389). زن در آیین یهود (زن در متون مقدس)، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
[15]. فریدمن، جین (1397). فمینیسم، ترجمۀ فیروزه مهاجر، چاپ پنچم، تهران، انتشارات آشیان.
[16]. فیگز، کیت (1388). زنان و تبعیض، ترجمۀ اسفندیار زندپور، چاپ سوم، تهران، نشر گل آذین.
[17]. لگیت، مارلین (1398). زنان در روزگارشان؛ تاریخ فمینیسم در جامعۀ غرب، ترجمۀ نیلوفر مهدویان، چاپ هشتم، تهران، نشر نی.
[18]. لین، تونی (1396). تاریخ تفکر مسیحی، ترجمۀ روبرت آسریان، چاپ پنجم، تهران، نشر و پژوهش فرزان نو.
[19]. مارسل، گابریل (1387). فلسفۀ اگزیستانسیالیسم، ترجمۀ شهلا اسلامی، چاپ دوم، تهران، نشر نگاه معاصر.
[20]. مختاری، محمدحسین (1397) هرمنوتیک: معنا و زبان، ناشران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، چاپ اول، تهران.
[21]. مختاری، محمدحسین (1397). هرمنوتیک: معنا و زبان، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
[22]. مک لوگلین، جانیس (1397). فمینیسم معاصر: نظریه­ها و دیدگاه­های سیاسی و اجتماعی، ترجمۀ سعید صدرالاشراقی، تهران، نشر گل‌آذین.
[23]. منسبریج، جین؛ مولر اوکین، سوزان و کیملیکا، ویل (1398). دو جستار دربارۀ فلسفۀ سیاسی فمینیسم، ترجمۀ نیلوفر مهدویان، چاپ سوم، تهران، نشر نی.
[24]. مولند، اینار (1381). جهان مسیحیت، ترجمۀ محمدباقر انصاری و مسیح مهاجری، چاپ دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
[25]. Daly, mary (1992) “Beyond God the Father” Boston: Beacon Pub.
[26]. Eliade, Mircea (1959) “The Sacred and the Profane: The Nature of Religion” Houghton Mifflin Harcourt Pub.
[27]. Vogel, Lise (1973) “DOMESTIC LABOR REVISITED”
[28]. Radford Ruether, Rosemary (1993) “Sexism and God-talk: Toward a Feminist Theology: with a New Introduction” Beacon Press.
[29]. Radford Ruether, Rosemary (1998) “Introducing Redemption in Christian Feminism” A&C Black Pub.
[30]. Stanton, cady (1848) “on Woman's Rights September 1848” [The text published here is based upon the manuscript. In the numbered endnotes, major differences in the later, published text of 1870 are noted. (Lucretia Mott to Elizabeth Cady Stanton, 3 October 1848, in Ann D. Gordon et al., eds., The Selected Papers of Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony [New Brunswick, N.J., 1997], 1:126; Benjamin F. Gue, Diary of Benjamin F. Gue in Rural New York and Pioneer Iowa, 1847-1856, ed. Earle D. Ross [Ames, Ia., 1962], 40; Theodore Tilton, "Mrs. Elizabeth Cady Stanton," in James Parton, et al., Eminent Women of the Age [Hartford, Conn., 1868], 332–61; Susan B. Anthony to Mary P. Hallowell, 11 April 1867, P. G. Holland and A. D. Gordon, eds., Papers of Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony, microfilm edition, 12:118-21; Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, and Matilda Joslyn Gage, History of Woman Suffrage [New York, 1881], 1:69.)]