تأثیر مینوی و جادویی نام و کلام در یهودیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان

2 کارشناسی‌ارشد ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان

چکیده

تفکر جادویی همراه با تفکر جان‌پنداری (آنیمیزم) اندیشه‌ای فراگیر در میان تمام جامعه‌های آغازین بوده است و احتمالاً بشر از سپیده‌دم تاریخ با جادو آشنایی داشته است. انسان اولیه می‌پنداشت نام‌ها بخشی از هویت و وجود اوست و همیشه سعی بر پنهان‌ساختن آن داشت. در واقع، همان طور که فریزر می‌گوید او «پیوند ذاتی و واقعی» بین نام و خودش را باور داشت. در این پژوهش به تأثیر تکوینی، مینوی و جادویی کلمه‌های خاص و نه معادل‌ها و مفهوم‌های آن در 39 کتاب عهد عتیق پرداخته می‌شود که منعکس‌کنندۀ آیین‌ها و باورهای قوم عبرانی در بازۀ زمانی 1200 سال پیش از میلاد مسیح است. بنا بر مستندات مکرر کتاب مقدس، «کلمه» وظیفۀ اساسی را در آفرینش، نابودی و تداوم هستی بر عهده دارد. کلمه در یهودیت موجودی متشخص است که یهوه به واسطۀ آن جهان را آفرید. بر زبان‌آوردن نام یهوه جنبۀ تابویی دارد. خود یهوه آنچه را می­خواست، «می‌گفت» و آن چیز آفریده می‌شد. خداوند به واسطۀ کلامش فرمان می‌دهد. کلمه از سوی انسان نیز اگر با الفاظ عبری و دیگر شرایط دقیق آن گفته شود، می‌تواند بر ارادۀ متعال مؤثر واقع شود و گویندۀ کلمات را به خواسته­اش برساند.
 

کلیدواژه‌ها


[1]. آرمسترانگ، کرن، (1386)، دگرگونی بزرگ: جهان در زمان بودا، سقراط، کنفوسیوس و ارمیا. ترجمه ع. پاشایی و نسترن پاشایی. تهران: انتشارات فراروان.
[2]. بلوکباشی، علی. (1388)، «جادو و مردم‌شناسی»، دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد 16 (مدخل جادو)، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.
[3]. پورحسن، قاسم، (1384)، هرمنوتیک تطبیقی بررسی همانند فلسفه تأویل در اسلام و غرب، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
[4]. فریزر، جرج جیمز، (1383)، شاخه زرین: پژوهشی در جادو و دین، ترجمه: کاظم فیروزمند، تهران: انتشارات آگاه.
[5]. قرآن کریم، (1373)، ترجمه محمد مهدی فولادوند، انتشارات دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
[6]. کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید)، (1987)، ترجمه انجمن مقدس ایران، ایران.
[7]. نیایش­های روزانۀ یهود، (1382)، ترجمه: یونس حمامی، تهران: انجمن کلیمیان ایران.
[8]. ولفسن، هری اوسترین، (1389)، فلسفه آبای کلیسا، ترجمه: علی شهبازی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
[9]. هایلر، فردریش، (1392)، نیایش پژوهشی در تاریخ و روانشناسی دین، ترجمه: شهاب‌الدین عباسی، تهران: نشر نی.
[10]. هینلز، جان آر.، (1386)، فرهنگ ادیان جهان، ترجمه گروه مترجمان، ویراستار ع. پاشایی، انتشارات دانشگاه ادیان مذاهب.
[11]. Brown, Colin, (1975) , The New International Dictionary of New Testament Theology, The Zondervan Corporation Grand Rapids, Michigan, U. S. A. and The Paternoster Press, Ltd. Exeter, Devon, U. K., (Downloaded from Bookfi. org)
[12]. Edgell, Beatrice, Encyclopedia of Religion and Ethic, (1980) Edited by: James Hastings, New York: T&T Clark.
[13]. Fossum, Jarl E., (1985). The Name of God and the Angel of the Lord (Samaritan and Jewish Concepts of Intermediation and the Origin of Gnosticism), Tiibingen: Mohr,. (http: //en. bookfi. org/, access date: 2013/08/03)
[14]. Frazer. James George, (1918) , Folk-Lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion, Legend & Law, Now in Public Domain. (www. creationism. org/ accessdate: 2013/11/30www.creationism.org)
[15]. Jackson, J. B., (1908) , A Dictionary Of the Proper Names of the Old and New Testament Scriptures, being and Accurate and Literal Translation from the Original Tongues, Boston. (http: //en. bookfi. org/, access date: 2013/11/30)
[16]. Pumphrey, Nicholaus Benjamin, (2009) , Names and Power the Concept of Secret Names in the Ancient Near East, Thesis Submitted to the Faculty of the Graduate School of Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, May.
[17]. Sepher Yetzirah, (1996) Translated by: William Wynn, Westcott, Holmes Publishing Group. (http: //en. bookfi. org/book/1069781, access date: 2013/11/15)
[18]. Tyson, Donald, (2004) , The Power Of The Word The Secret Code Of Creation, Llewellyn Publications, (http: //en. bookfi. org/book/1096429, access date: 2013/08/03) .
[19]. Van Kooten, George H., (2005) , The Creation of Heaven and Earth (Re-interpretations of Genesis 1 in the Context of Judaism, Ancient Philosophy, Christianity, and Modern Physics) , Brill, Leiden, Boston,. (http: //en. bookfi. org/book/830276, access date: 2013/08/03. )
[20]. www. jewishencyclopedia. com/articles/10618-memra, (access date: 2013/3/15.)