برکت در عهد جدید و ارتباط آن با میثاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و ادیان دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مفهوم برکت در عهد جدید ریشه در مفهوم میثاق در یهودیت دارد. در سفر پیدایش از حضرت ابراهیم (ع) خواسته شد تا وارد میثاق با خدا شود تا در نتیجۀ آن برکت الهی بر ابنای بشر عطا شود. مسئلۀ اساسی در اینجا عبارت است از اینکه؛ برکت در عهد جدید چیست و چه ارتباطی میان آن و طرح میثاق وجود دارد؟ در عهد عتیق برکاتی چون سرزمین و ذریۀ عطیۀ الهی در برابر وفاداری بنی­اسرائیل به مفاد میثاق هستند و این عطایا کاملاً مشروط هستند.  در مسیحیت بر اساس میثاق جدید که میثاق لطف و فیض نامیده شده، نجات مبتنی بر ارتباط  صمیمانه با مسیح (ع) به عنوان منجی است تا یک نظام دینی مبتنی بر یک سری احکام و آیین های معین.  بر این اساس، در مسیحیت عیسی خود  میثاق است؛ زیرا مسیح  منبع همۀ برکات است. مطابق میثاق جدید، اگر انسان مسیح ایمان داشته باشد، ثمرات آن­را در حیات درونی خود به دست خواهد آورد و او را در زندگی بهتر و نجات بعد از مرگ یاری خواهد کرد. در اینجا نقش مسیح به عنوان یک منجی، تنها محدود به بنی اسرائیل نمی­شود، بلکه لطف او شامل همۀ انسان­های روی زمین می­گردد. در عین حال برکتی که از طریق مسیح ارائه می­گردد، نعمت مادی نیست، بلکه برکت معنوی است و بیشتر ناظر به ملکوت الهی و برای زمان آینده است. این پژوهش مبتنی بر کتاب مقدس و منابع کتابخانه­ای است و به شیوۀ تحلیلی به موضوع برکت در عهد جدید می­پردازد.

کلیدواژه‌ها


[1]. کتاب مقدس.
 [2]. Barnhart, Robert K. (1995), Blessing, Lessing, the Barnhart Concise Dictionary of Etymology Harper Collins ISBN 0-06-270084-7.
[3]. Boyd. Jann (2005) Blessing in scripture, liturgy and the life of the church, The Rev Assistant Professor of Worship and Homileticsand Dean of Studies, Lutheran Theological Seminary, Saskatoon. January.
[4].  Das.Joshua, https://www.academia.edu/34125271/Blessing_in_Genesis
[5]. Douglas R. A. Hare, Matthew (Interpretation; Louisville, KY: John Knox Press, 1993).
[6].  Dunn. James D. G., Romans 1-8 (WBC; Louisville, KY: Word, 1988).
[7].  Evans. Mary J, Blessing and Curse, in New Dictionary of Biblical Theology (eds. T. D. Alexander, B. S. Rosner; Downers Grove, IL/Leicester: IVP, 2000).
[8]. Goerling. Fritz (2010), Baraka (as Divine Blessing) as a Bridge in Manding Languages (Especially in Jula of Côte d’Ivoire) Journal of Translation, Volume 6, Number 1.
[9].  Hagner. Donald A, Matthew 1-13 (WBC; Dallas, TX: Word, 1993) 92. He likens this to Paul’s use of kosmos in Romans 4:13 (see below).
[10].  Kent Harold. Richards, (1992), “Bless/Blessing.” In David Noel Freedman, Eds. The Anchor Bible Dictionary, vol. 1, pp. 753-55. New York: Doubleday.
[11].  Lenning. Larry G. 1980. Blessing in mosque and mission. Pasadena, Calif.: William Carey.
[12].  Malan. Johan (August 2013), Blessing in the Bible, Mossel Bay, South Africa www.bibleguidance.co.za.
[13].  Manser. Martin H. (2009), Dictionary of Bible Themes: The Accessible and Comprehensive Tool for Topical Studies (London: Martin Manser).
[14].  Mitchell C. W. (1987), The Meaning of BRK “To Bless” in the Old Testament [= Society of Biblical Literature. Dissertation Series 95], Atlanta.
[15].  Rev. Jann Boyd, (January 2005), Blessing in scripture, liturgy, and the life of the church, Lutheran Theological Seminary, Saskatoon.
[16].  Ross. Allen P, Creation & Blessing. (Grand Rapids: Baker Book House, 1988).
[17].  Ross. Allen P, Genesis, in the Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures, ed. J. F. Walvoord and R. B. Zuck, vol. 1 (Wheaton, IL: Victor Books, 1985).
[18].  Simons, Thomas. (1981), Blessings: A Reappraisal of their Nature, Purpose, and Celebration. Saratoga, CA: Resource Publications.
[19].        Stott. R. W, the Message of Romans: God’s Good News for the World (BST; Leicester: IVP, 1994).