دوره و شماره: دوره 54، شماره 1، شهریور 1400 
مریم مجدلیه در متون آپوکریفا از نگاهی زنانه‌نگر

صفحه 151-133

10.22059/jrm.2021.327164.630223

مریم السادات سیاهپوش؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ لیلا هوشنگی


خلق معکوس در الهیات سیمون وی

صفحه 215-195

10.22059/jrm.2021.314134.630128

زهرا قاسم زاده؛ سید مصطفی موسوی اعظم