دوره و شماره: دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400 
7. مریم مجدلیه در متون آپوکریفا از نگاهی زنانه‌نگر

صفحه 151-133

10.22059/jrm.2021.327164.630223

مریم السادات سیاهپوش؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ لیلا هوشنگی


10. خلق معکوس در الهیات سیمون وی

صفحه 215-195

10.22059/jrm.2021.314134.630128

زهرا قاسم زاده؛ سید مصطفی موسوی اعظم