دوره و شماره: دوره 54، شماره 2، اسفند 1400 (تاریخ نشر الکترونیکی:28 اسفند 1400. زمستان 1400 صفحه 514-261) 
معنی‌شناسی ‌شناختی عدم در معارف بهاءولد

صفحه 404-387

10.22059/jrm.2021.323403.630196

نگار عضوامینیان؛ ابوالقاسم قوام؛ علی اشرف‌ امامی


مبانی وحی شناختی و قرآن‌شناختی شاه نعمت‌الله ولی

صفحه 474-453

10.22059/jrm.2021.319890.630168

قوام میرحسینی؛ ناصر محمدی؛ حسن عباسی حسین آبادی؛ مرضیه اخلاقی