اصول و روش‌های تربیت معنوی براساس دیدگاه دیوید کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفۀ آموزش و پرورش دانشگاه تهران

3 دکترای فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

چکیده

در قرن بیست ‌و یکم، معنویت بیش‌ از پیش در جوامع بشری و زندگی مردم جهان اهمیت یافته است. در نظام­ های آموزش و پرورش در سراسر  جهان نیز تربیت معنوی مورد توجه قرار گرفته است و تلاش شده است که در برنامة درسی مدارس جایگاهی به آن اختصاص داده شود. هدف مقالۀ حاضر شناسایی و تبیین آرای دیوید کار، فیلسوفی که به‌خاطر آثارش در زمینۀ تربیت معنوی شهرت دارد و ارائۀ اصول و روش مبتنی بر این آراست. از یافته‌های این پژوهش نتیجه می‌گیریم اصول شامل عقلانیت، محوریت منش، همراهی دین و معنویت، فراگیربودن ارزش‌ها و آموزش حقایق و پرورش فضایل معنوی است که با روش‌های ظرفیت انتقاد و گفت‌وگو، انتقاد از خود، علاقه و احترام به دیگران، مشارکت دوجانبۀ مدرسه و خانه، آگاهی از معنویت و درک ارزش‌ها، به‌کارگیری هنر و ادبیات، سرمشق‌دهی، به‌کار‌گیری مربیان فضیلت‌گرا نه فضیلت‌آموز، به‌کارگیری علم در تربیت معنوی، مهارت‌آموزی به‌کارگیری مراقبه، به‌کارگیری حکایت و داستان و پرورش فضایل نظری و اصلی امکان‌پذیر است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


]1[. مازلو، ابراهام (1386). مذاهب، ارزشها و تجربههای والا. ترجمه: علی اکبر شاملو، تهران، انتشارات آگاه.
]2[. روسو، ژان ژاک (1355). امیل یا آموزشوپرورش. ترجمه: غلامحسین زیرک‌زاده، تهران، شرکت سهامی چهر.
]3[. ---------- (1381). سیر آرای تربیتی در غرب. تهران، سمت.
[4]. Bellous, J. E. (2019). “An inclusive spiritual education”. International Journal of children's spirituality, 24(4), 389-400.
[5]. Bosaki, S. L. (2002). “Spirituality and self in preadolescents: Implications for a connected curriculum”. Journal of Beliefs and Values, 23(1), 55-67.
[6]. Carr, D. (1995). “Towards a distinctive conception of spiritual education”. Oxford Review of Education, 21(1), 63-98.
[7]. Carr, D. (1996a). “After Kohlberg: Some Implications of an Ethics of Virtue for the Theory of Moral Education and Development”. Studies in Philosophy and Education, 15(4), 159-178.
[8]. Carr, D. (1996b). “Rival Conception of Spiritual Education”. Journal of Philosophy of Education, 30, 159-178.
[9]. Carr, D. (1996c). “Songs of Immanence and Transcendence: A rejoinder to Blake”. Oxford Review of Education, 22(4), 457-463.
[10]. Carr, D. (1998). Education, Knowledge and Truth: Beyond the Postmodern Impasse, London & New York: Routledge.
[11]. Carr, D. (2000). Professionalism and Ethics in Teaching, London & New York: Routledge.
[12]. Carr, D. (2001). “The Protean spirit of Jeff Lewis”. Oxford Review of Education, 27(1), 151-163.
[13]. Carr, D. (2003). Three conceptions of the spiritual for the spiritual education in. D, Carr and J, Haldan (eds), Philosophy, Spirituality and Education, London: Routledge-Falmer.
[14]. Carr, D. (2005). “On the Contribution of Literature and Arts to the Educational Cultivation of Moral Virtue, Feeling and Emotion”. Journal of Moral Education, 34(2), 151-137.
[15]. Carr, D. (2006a). “Moral Education at the Movies: on the Cinematic Treatment of Morally Significant, Story and Narrative”. Journal of Moral Education, 35(3), 319-334.
[16]. Carr, D. (2006b). “The Significance of Music for the Cultivation of Moral and Spiritual Virtue”. Philosophy of Music Education Review, 14(2), 103-117.
[17]. Duff, L. (2003). “Spiritual Development and Education”. International Journal of Children’s Spirituality, 8(3), 228-237.
[18]. Erricker, C., & Erricker, J. (2009). Reconstructing Religious, Spiritual, and Moral Education, London: Routledge Falmer.
[19]. Fisher, J. W., Francis, L. J., & Johnson, P. (2000). “Assessing Spiritual Health Via Four Domains of Spiritual Wellbeing: The SH4DI”. Pastoral Psychology, 49(2), 133-145.
[20]. Hand, M. (2003). “The Meaning of Spiritual Education”. Oxford Review of Education, 29(3), 391-401.
[21]. Jahandideh, S., Zare, A., & Kendall, E. (2018). “Nurses' spiritual well-being and patients' spiritual care in Iran”. COJ Nurse Healthcare, 1(3), 1-5.
[22]. O’Brien, T. (1998). “The millennium curriculum confronting the issues and proposing solutions”. Support for Learning, 13(4), 147-156.
[23]. Pederson, D. M., Williams, R. N., & Kristensen, K. B. (2000). “The Relation of Spiritual Self-identity to Religious Orientation and Attitudes”. Journal of Psychology and Theology, 28(2), 125-139.
[24]. Rakhimova, D. A., & Usmanova, U. A. (2020). “The importance of spiritual education in the education of a developed generation”. Theoretical & Applied Science, (4), 161-163.
[25]. Ruddock, B., & Cameron, R. J. (2010). “Spirituality in Children and Young People: A suitable topic for educational and child psychology”. Educational Psychology in Practice, 26(1), 25-34.
[26]. Wright, A. (2000). Spirituality and education, London: Routledge Falmer.
[27]. Wring, C. (2002). “Is there Spirituality Can it be Part of Education?” Journal of Philosophy of Education, 36(2), 157-180.
[28]. Yee-Ling, N. (2009). “A Qualitative Study of Spiritual Development in the Classroom”. International Journal of Children Spirituality, 11(2), 1-22.