خلق معکوس در الهیات سیمون وی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه یاسوج

چکیده

خلق معکوس یکی از ایده­های محوری در عرفان سیمون وی است که نخستین بار از سوی او در گفتمان الهیاتی و عرفانی مسیحیت مطرح گردید. فهم ایدۀ خلق ‌معکوس در گروی فهم مدل آفرینش از منظر سیمون وی است. به باور سیمون وی، خدا از روی عشق برای آنکه جهانِ خلقت تحقق یابد از خداییِ خود کناره‌گیری می‌کند. در آفرینش، همان­طور که خدا خودش را از الوهیتش تهی می‌کند تا آدمی و جهان خلقت وجود داشته باشند، در خلق ‌معکوس نیز انسان باید با تقلید از خدا خودش را از آنچه که به او داده شده است تهی کند تا بتواند آن­گونه که خدا می‌خواهد در آفرینش مشارکت کند. خلق‌معکوس صرفاً به معنای تقلید از انقطاع خدا از الوهیتش نیست؛ بلکه یک کنش منفعلانه است که در این عمل، پس از ترک دلبستگی‌ها و خیال‌اندیشی‌ها باید تنها چشم به‌راه بود. سیمون وی از رهگذر عمل خلق معکوس، چگونگیِ نفی خود پرستی و دوری جستن از خود محوری را تبیین می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


[1]. اورلیوس، مارکوس (1384). تأملات.  مترجم: عرفان ثابتی، تهران، ققنوس.
[2]. پلنت، استیون (1382).  سیمون وی. مترجم: فروزان راسخی، نشر نگاه معاصر.
[3]. گیتا (1344). مترجم: محمدعلی موحد، تهران، خوارزمی.
     [4]. موسوی اعظم، سید مصطفی؛ قاسم زاده، زهرا؛ ممتحن، احسان (1398). فرآیند دریافت لطف الهی در عرفان سیمون ویْ. در مجلۀ مطالعات عرفانی، شمارۀ 29، صص253-280.
[5] Hadot, Pierre. )1995(, Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, Ed. Arnold Davidson, Trans. Michael Chase, Blackwell Publishers Ltd.
[6] Humphrey, Christmas. (2005), A Popular Dictionary of Buddhism, Curzon Press.
[7] keown, Damien. (2003), A Dictionary of Buddhism, Oxford Universit Press.
[8] Mccullough, Lissa. (2014), The Relligious Philosophy Of Simone Weil: An Introduction, I.B.Tauris & Co Ltd.
[9] Nadler, Steven. (Summer 2020 Edition), "Baruch Spinoza", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL= <https://plato.stanford.edu/archives/ sum2020/entries/spinoza/>.
[10] Plato, The Republic of plato,trans, Allan Bloom (New York: Basic Books Inc. ,1968), bk.1
[11] Rozelle-Stone, A. Rebecca and Benjamin P. Davis. (Fall 2020 Edition) , "Simone Weil", The Stanford Encyclopedia of Philosophy , Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/simone-weil/>.
[12] Springsted, Eric. And Diogens Allen (1994), Spirit, Nature, and Community
Issues in the Thought of Simone Weil. State University of New York Press.
[13] Weil, Simone.  Waiting for God. (1951), Trans. Emma Craufurd. NewYork: Putnam.
 [14] Weil, Simone. The Notebooks of Simone Weil. (1956), Trans. Arthur Wills. 2 vols. New York: Putnam.
 [15] Weil, Simone. Selected Essays. (1962). Ed. & Trans. Richard Rees. Oxford: Oxford University Press.
[16] Weil, Simone. On Science, Necessity, and The Love of God. (1968) trans. Richard Rees. New York: Oxford Univ. Press.
[17] Weil, Simone.  First and Last Notebooks. (1970), Trans. Richard Rees. NewYork: Oxford University Press.
[18] Weil, Simone. Simone Weil: An Anthology. (1986) Ed. & Trans. Sian Miles. New York: Weidenfeld & Nicolson.
[19] Weil, Simone.  Lectures on Philosophy. (2002), Trans. Hugh Prince.New York: Cambridge University Press.
[20] Weil, Simone. Gravity and Grace. (2003), Trans. Arthur Wills. New York: Putnam.
[21] Weil, Simone.  The Need for Roots. (2005), Trans. Arthur Wills. New York: Putnam.