نویسنده = ���������������� �������� ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. هستی‌شناسی در سنت اول و دوم عرفانی

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 229-244

10.22059/jrm.2020.303842.630072

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ احسان رئیسی


2. بررسی و نقد نشانه‏ شناختی قرائت وحدت وجودی از شعر حافظ

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 349-365

10.22059/jrm.2020.295353.630020

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمد اسماعیل جلالی