نویسنده = حسن ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. زنانگی و تأنیث در هستی‏ شناسی ابن عربی

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-143

فاطمه وفائی؛ حسن ابراهیمی


2. فرجام‏ شناسی عرفانی در اندیشه و آثار ابوالمجد سنایی غزنوی

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 277-299

مرضیه کسرائی فر؛ حسن ابراهیمی