نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقد برخی از فقها به نسبت حق و خلق در وحدت وجود

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 63-78

10.22059/jrm.2020.303124.630069

حسین سهیلی؛ قدرت الله خیاطیان؛ عظیم حمزئیان؛ حمید مسجد سرایی


2. بررسی عوامل زمینه‌ساز معنا در نگرش ابوالحسین نوری و ویکتور فرانکل

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-89

10.22059/jrm.2019.280899.629923

یاسمن سلمانی؛ قدرت الله خیاطیان