نویسنده = مظاهر احمدتوبی
تعداد مقالات: 2
1. نجات و راه نیل به آن در کشف‌الاسرار و عُدَّة‌الابرار رشیدالدین ابوالفضل میبدی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-181

مظاهر احمدتوبی؛ قربان علمی