دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، تیر 1391، صفحه 1-138 (بهار و تابستان)