دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-138 (بهار و تابستان) 
1. نقدی بر اسناد سلسله‌های معروفیه

صفحه 1-19

حشمت الله آذرمکان؛ مهدی رضائی


3. مقایسه آموزه‎های اخلاقی شاهنامه‌ فردوسی و مهابهاراتا

صفحه 43-69

سیده فاطمه زارع حسینی؛ مجتبی زروانی؛ قربان علمی


6. نظریه‌ی علم حضوری محمد حسین طباطبایی و کاربرد آن در آرای عرفانی او

صفحه 101-117

سیدحاتم مهدوی‌نور؛ محمدتقی فعالی؛ سیدمحمود یوسف


7. شیوه‌ی تعامل قوه نظری و عملی در بینش توحیدی جنید

صفحه 119-138

سید علی اصغر میر باقری فرد؛ الهام سیدان