نویسنده = مجتبی زروانی
تعداد مقالات: 5
1. کارل بارت و مسئلۀ نجات امت‌های غیرمسیحی

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-64

مجتبی زروانی


2. مقایسه آموزه‎های اخلاقی شاهنامه‌ فردوسی و مهابهاراتا

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 43-69

سیده فاطمه زارع حسینی؛ مجتبی زروانی؛ قربان علمی


3. مسیح‌شناسی استعلایی کارل رانر

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 41-60

جعفر فلاحی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی


4. بررسی تحول آموزه ی رنج از بودا تا ذن

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-62

ندا خوشقانی؛ مجتبی زروانی


5. مدلول جاودانگی نفس در بهگودگیتا

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-75

مجتبی زروانی؛ قربان علمی