دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 131-299 
تحلیل فرآیند تجربۀ عرفانی شیوه ای در کشف بن مایۀ تجربه‏ های عارفان

صفحه 147-163

10.22059/jrm.2013.51112

علی جلالی؛ حسین آقاحسینی؛ محسن محمدی فشارکی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد