دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 131-299 
1. امامت از دیدگاه اسماعیلیه و زیدیه

صفحه 131-146

محسن پرویش؛ عبدالرفیع رحیمی


2. تحلیل فرآیند تجربۀ عرفانی شیوه ای در کشف بن مایۀ تجربه‏ های عارفان

صفحه 147-163

علی جلالی؛ حسین آقاحسینی؛ محسن محمدی فشارکی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


5. جایگاه انگارۀ دین در نظام فلسفی هگل

صفحه 221-241

محمدهادی فاضلی؛ محمدرضا بیات