دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-130 (بهار و تابستان) 
وجود منبسط؛ در اندیشۀ سیدحیدر آملی و صدرالمتألهین

صفحه 63-84

10.22059/jrm.2013.50177

پروین کاظم زاده؛ رحیم دهقان سیمکانی؛ مریم داورنیا