دوره و شماره: دوره 41، شماره 1، مهر 1388، صفحه 1-160 (پاییز و زمستان) 
درخت ممنوعه در متون یهودی و اسلامی

صفحه 29-52

منصور پهلوان؛ سید عبدالحمید حسینی زاده