دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-172 (بهار و تابستان) 
2. بررسی تحلیلی شریعت، طریقت و مقام محمدی در فیه‏مافیه

صفحه 1-22

آرزو ابراهیمی دینانی؛ محمدعلی خزانه دارلو