دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-172 (بهار و تابستان)