دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 173-343 (پاییز و زمستان) 
علم انسان کامل از دیدگاه سیدحیدر آملی

صفحه 237-262

10.22059/jrm.2014.53454

عین الله خادمی؛ عبدالله صلواتی؛ لیلا پوراکبر