دوره و شماره: دوره 56، شماره 1، شهریور 1402 
وجوه معنوی کسب و کار در سنّت ملامتیه

صفحه 225-241

10.22059/jrm.2023.362027.630454

محمود شیخ؛ فاطمه نوری تازه کند؛ محی الدین قنبری