دوره و شماره: دوره 55، شماره 2، آذر 1401 
بررسی انتقادی نگرش فرقه ذکریه در خاتمیت

صفحه 527-507

10.22059/jrm.2023.354375.630414

عبدالواحد بامری؛ سید زین العابدین سجادی؛ سید اکبر حسینی قلعه بهمن