موضوعات = عرفان
جایگاه علوم عقلی در عصر امام محمد غزالی‏ تبیین اختلاف غزالی و شیخ بوعلی سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.22059/jrm.2024.366362.630474

رمضان رضایی؛ فاطمه عبدالله پورسنگچی


تحلیل و بررسی تطبیقی انسان‌شناسی در آراء مولوی و ابن‌عربی

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 75-94

10.22059/jrm.2023.355381.630424

مرضیه کاظمی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


تحلیل و بررسی همه درخداانگاری به روایت چارلز هارتسهورن

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 97-118

10.22059/jrm.2023.360291.630443

زهرا گل نواز؛ رستم شامحمدی؛ محمود شیخ


تقدیرباوری حافظ؛ رویکردی تئولوژیک یا راهبردی گفتمانی؟

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 205-223

10.22059/jrm.2023.361158.630449

فاطمه رحیمی؛ هاتف سیاه کوهیان


وجوه معنوی کسب و کار در سنّت ملامتیه

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 225-241

10.22059/jrm.2023.362027.630454

فاطمه نوری تازه کند؛ محمود شیخ؛ محی الدین قنبری


وجه جسمانی انسان در عرفان ابن‌عربی

دوره 55، شماره 2، آذر 1401، صفحه 441-423

10.22059/jrm.2023.348486.630383

هادی جعفری؛ علی ارشد ریاحی